fundaci�

La Fundació Manuel de Pedrolo es constitueix l’octubre del 2005 i es donada d’alta en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya l’abril del 2006.
Recuperar la memòria de la figura i de l’obra de l’escriptor Manuel de Pedrolo és la principal finalitat per la qual ha estat concebuda i creada la Fundació que porta el seu nom. Tots els projectes i activitats que contempla la Fundació es desprenen d’aquesta neta i ferma voluntat de rescabalar de l’oblit la vida, obra i pensament de l’autor nascut a L’Aranyó (Segarra) el 1918 i mort a Barcelona el 1990.

Custòdia de l’obra

La finalitat, amunt esmentada, per la qual ha estat creada la nostra Fundació ens porta a planificar i desenvolupar un ambiciós projecte per a la consecució de l’inventari, classificació, valoració i catalogació de la biblioteca (més de 10.000 volums) de Manuel de Pedrolo ubicada a l’antiga casa familiar de Tàrrega, i que inclou a més, les col·leccions, obres, manuscrits i correspondència que existia a Calvet, 9 de Barcelona.
Una part de l’arxiu de l’autor es troba des de fa uns anys, en règim de cessió, a l’Arxiu Històric Comarcal de Tàrrega, i que un dia s’unificarà amb el gruix del material i documentació encara per classificar i catalogar.
Aquesta custòdia i conservació de l’arxiu i biblioteca de l’autor, ha de servir per a impulsar la creació d’un Centre d’Estudis Pedrolians, que s’anomenarà “Calvet 9”, que tindrà cura de la promoció, l’estudi i lectura de l’obra pedroliana. Incentivar amb beques, ajuts i subvencions als estudiosos de l’obra; convocar conferències, seminaris, debats, jornades o qualsevol altra activitat cultural que ajudi a la divulgació de l’obra pedroliana.

Defensa d’una nova literatura catalana compromesa.

El foment d’una nova literatura més compromesa nacionalment, innovadora i creativa, que suposi un necessari relleu generacional i una veritable sotragada en l’actual panorama cultural català, constituteix una constant en l’activitat de la nostra Fundació. Per això ens interessarem en tots aquells projectes i activitats destinades a fomentar una major recerca en l’experimentació de nous camps literaris i de nous llenguatges. L’impuls i la recuperació de tots els gèneres literaris com a vehicles d’un compromís ètic i moral, sempre al servei de la llibertat i la cultura catalanes, i amb un alt concepte del civisme i la capacitat crítica.

Defensa de la cultura, llengua i identitat nacional catalanes.

D’entre les principals finalitats de la Fundació  està la promoció i defensa de la filosofia i ideologia que recull l’obra i el pensament de l’escriptor Manuel de Pedrolo,  sense el qual no s’entén ni l’obra ni el context en el qual fou elaborada. Pensament que no és altre que el de la defensa de la independència i voluntat de servei als Països Catalans.
La mateixa ferma voluntat que va empènyer l’escriptor a escriure la seva extensa obra en tot de gèneres i exploracions literàries, sempre com a ciutadà conscient de pertànyer a una nació en estat d’excepció, i per tant un país amb llacunes en tots els àmbits, que signifiquen mancances inexistents en qualsevol país en situació de normalitat, o sigui, sense ocupació d’una altra nació que, malgrat disfressar-se de demòcrata després del franquisme, segueix imposant-se-li per les armes.

Normalització lingüistica i foment de la cultura popular catalana.

Així mateix, la Fundació Manuel de Pedrolo, conscient de la importància de la formació i l’ educació; així com del paper de la comunitat educativa per la normalització del nostre país, dóna suport  a tota iniciativa que estengui la difusió de la cultura popular  i tradicional catalana entre els components de la comunitat educativa a les escoles i instituts. Així com a tota iniciativa que estengui la nostra llengua i cultura popular arreu del territori com a veritables vehicles d’arrelament de la nostra identitat i com a veritables eines cohesionadores i integradores de la nostra comunitat, especialment entre els nouvinguts.

Una Universitat dels Països Catalans.

El foment i la màxima coordinació entre la comuniat universitària dels Països Catalans. Des de la Fundació es considera imprescindible en la reconstrucció de la nostra nació, d’un major intercanvi d’estudis, recursos, alumnes i professorat entre les universitats dels Països Catalans. Així com una major interacció en la recerca, formació i docència en clau nacional arreu de les universitats integrades en aquest àmbit.

Uns mitjans de comunicació catalans i en català.

Recolzar uns mitjans de comuniació professionals que fomentin un periodisme crític i independent, compromés socialment i amb la defensa de la nostra llengua, cultura i identitat catalanes. Promoure la definició d’un Espai comunicactiu català, per tal que aquest pugui esdevenir el marc nacional propi de relació, producció i gestió dels mitjans de comunicació dels Països Catalans, que faci de la nostra premsa, ràdio i Tv (pública i privada), així com tots aquells altres mitjans audiovisuals i electrònics sotmesos a les noves tecnologies, unes eines menys dependents de centres externs en l’elaboració i gestió  de la informació.